"politi og røver"

Dagens melding var kort og det er like greit. Er ikke så mye som kan gå galt da.

Det er et økende problem at polititjenestemenn mottar trusler som utgjør en fare for dem selv og deres familier. Grunnen til økningen finner man i et mer militant, voldelig og profesjonelt kriminelt miljø. Artikkelen nevner ingenting om politiets forventninger rundt arrestasjoner jmf. "ta dere i lanken og lunte rolig inn i fengsel uten protest?". Artikkelen tar bare for seg et økende problem. Selv om svisketerter sikkert er godt så er det ingen i politiet som forventer seg det av de arresterte. Sandy latterliggjør her et alvorlig og voksende problem og er ikke langt unna å rettferdiggjør truslene. For hva forventer man at de kriminelle skal gjøre? De vil jo ikke i fengsel!

Del to av dagens meningsløse melding omhandler damer som viser puppene for fred. Jeg vet ikke hva sandy gjør for freden (kan tenke meg hva dere mener om min innsats), men i bunn og grunn tror jeg at alle ikke-voldelige aksjoner for fred er positive. Sandy syns det er morsomst å gjøre narr av dem.

Meningsinnhold: Ikke eksisterende. Bare to sleivete meldinger som ikke tar tak i innholdet som det refereres til.

Sandyrating: SSSSS


Kommentarer:
Postet av: sandycowgirl

Du, skal alle postene mine få toppkarakter eller? Det er ikke noe vits med fem forskjellige graderinger hvis du bare skal bruke den ene. Må spare litt på kruttet av og til! :)

18.06.2004 @ 23:33
URL: http://sandycowgirl.sprayblogg.no
Postet av: sandysuger

Ikke bli blasert nå. Plutselig får du ikke toppkarakter lenger og da vil det føles tomt. Men som vanlig er du lite observant. Du bare hopper i det uten å sjekke hva som er sant eller ikke. "kjentfolk" fikk bare SSSS. Gi meg mening og jeg skal gi deg dårligere karakter. Er det så vanskelig?

18.06.2004 @ 23:39
Postet av: Henning

Herregud...dette overgår det meste. Ubetalelig :)

19.06.2004 @ 04:10
URL: http://www.omvendt.net
Postet av: Magnus

Denne bloggen kunne vært underholdende.. Hadde den hatt godt språk og et innhold.

19.06.2004 @ 21:56
Postet av: Loven

Grunnloven, § 100. Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift, af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsætligen og aabenbare har enten selv vist, eller tilskyndet Andre til, Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen, Sædelighed eller de konstitutionelle Magter, Modstand mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende Beskyldninger mod Nogen. Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte. Straffeloven, 23de Kapitel. Ærekrænkelser. § 246. Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. § 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes. § 248. Har den efter § 247 skyldige handlet mod bedre Vidende, straffes han med Fængsel indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes. § 249. 1. Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet. 2. Selv om det føres sannhetsbevis som nevnt under 1, er beskyldningen straffbar dersom den er fremsatt uten at der var noen aktverdig grunn til det eller dersom den ellers er utilbørlig på grunn av formen eller måten den er fremsatt på eller av andre grunner. 3. Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse på den som har vært pliktig eller nødsaget til å uttale sig eller som har uttalt sig til berettiget varetagelse av eget eller andres tarv, dersom det godtgjøres

19.06.2004 @ 22:16
Postet av: :h

dette må vel være den mest patetiske bloggen på sprayblogg...

21.06.2004 @ 21:33
URL: http://hk.sprayblogg.no/

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits